S.N Year Month Rate
1. 2079 Poush 11.56%
2. 2079 Magh 11.64%
3. 2079 Fagun 12.38%
4. 2079 Chait 12.71%
5. 2080 Baisakh 12.06%
6. 2080 Jeth 12.30%
7. 2080 Ashad 12.27%
8. 2080 Shrawan 12.91%
9. 2080 Bhadra 11.99%
10. 2080 Ashwin 14.02%
11. 2080 Kartik  11.85%
12.  2080 Mangsir 12.12%
13. 2080 Poush 12.13%
14. 2080 Magh 12.10%
15. 2080 Fagun 11.53%
16. 2080  Chaitra 12.72%
17.  2081 Baisakh 11.47%